SC Visibility
04.01.19
SC Visibility
ישום GDP בישראל
18.11.18
ישום GDP בישראל
Transport Pedigree
14.11.18
Transport Pedigree
רגולציית ציוד רפואי בישראל - לאן?
13.11.18
רגולציית ציוד רפואי בישראל - לאן?
תכנית הבריאות הדיגיטלית
13.11.18
תכנית הבריאות הדיגיטלית
ניהול האיכות בשרשרת האספקה
13.11.18
ניהול האיכות בשרשרת האספקה
Data driven added value logistics
17.07.18
Data driven added value logistics
Temperature Traceability
17.07.18
Temperature Traceability
המידע שמפורסם על ידי הפורום וכן במסגרת המפגשים וההרצאות שיתקיימו בפורום מעת לעת, מיועד לצורך החלפת מידע בין המשתתפים וקידום הידע הציבורי המשותף של הפעילים בפורום, ולא נועד להוות ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ אחר. מנהלי הפורום וכן המשתתפים בו והמפרסמים מידע באמצעותו אינם אחראים לשום פעולה שתתבצע על סמך מידע שנמסר ו/או הופץ בפורום והמשתתף בפורום אחראי לבדוק את כל המידע הרלבנטי לקבלת החלטותיו באמצעות אנשי המקצוע המתאימים ולא בהסתמך על המידע שמפורסם על ידי הפורום ו/או המשתתפים בו כאמור לעיל.