Track & Trace
08.05.19
Track & Trace
היערכות ליצוא קנאביס רפואי
07.05.19
היערכות ליצוא קנאביס רפואי
GDP for Medical Cannabis
07.05.19
GDP for Medical Cannabis
מצגת מסוף מטענים
06.04.19
מצגת מסוף מטענים
תקינה של תהליך ולידציה
27.03.19
תקינה של תהליך ולידציה
דרישות GDP בהובלה ימית
12.02.19
דרישות GDP בהובלה ימית
ניהול סיכונים ודוחות פיננסיים
16.01.19
ניהול סיכונים ודוחות פיננסיים
Blockchain for Pharma
04.01.19
Blockchain for Pharma
המידע שמפורסם על ידי הפורום וכן במסגרת המפגשים וההרצאות שיתקיימו בפורום מעת לעת, מיועד לצורך החלפת מידע בין המשתתפים וקידום הידע הציבורי המשותף של הפעילים בפורום, ולא נועד להוות ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ אחר. מנהלי הפורום וכן המשתתפים בו והמפרסמים מידע באמצעותו אינם אחראים לשום פעולה שתתבצע על סמך מידע שנמסר ו/או הופץ בפורום והמשתתף בפורום אחראי לבדוק את כל המידע הרלבנטי לקבלת החלטותיו באמצעות אנשי המקצוע המתאימים ולא בהסתמך על המידע שמפורסם על ידי הפורום ו/או המשתתפים בו כאמור לעיל.